Kennel Van de Josephina’s Hoeve

Ruwhaar Standaard Teckels

De ondergetekenden: Of:
M.L. van den Heuvel -A Schouten T. Hooghuis
Emmastraat 9 Noorddijk 6 Henri Dunantstraat 2
4675 PG/4675 CJ Sint Philipsland 4675 BJ Sint Philipsland
Hierna te noemen “verkoper”  
En
Naam  ……………………………
Straat ……………………………
Postcode en plaats ……………………………
Telefoonnummer ……………………………
evt. e-mail adres ……………………………@……………………………
Naam van de pup ……………………………Van de Josephina’s Hoeve
Eventueel roepnaam ……………………………

In aanmerking nemende:

?  dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven Teckelpup en te kennen geeft deze te willen verkopen.

?  dat de koper deze Teckelpup van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom; €...- zegge: ...(inclusief 21% B.T.W)

?  dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Komen het volgende overeen:

Afstamming van de hond/omschrijving: het betreft een Ruwhaar standaard Teckel reutje/teefje * uit ons “.. Nestje” wat geboren is op..... , in de kleur wild/getijgerd/rood, chocolade/black and tan *. De ouders van deze pup zijn “.....” en “...."

De afstamming zal middels een DNA profiel worden gegarandeerd. DNA profiel word opgemaakt door de raad van beheer op kynologisch gebied te Amsterdam

Koper voldoet bij het reserveren per direct een vooruitbetaling van

tenminste ...,- welk bedrag wordt verrekend met de koopsom.

De reservering is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling!

Koper verstrekt een factuur met hierop de nestgegevens, banknummer en  B.T.W. De overschrijving dient tevens als uw betaalbewijs.

De tweede termijn van €...,- dient uiterlijk op ...... op onze rekening te zijn bijgeschreven.

U dient zelf zorg te dragen voor een correcte betaling! 

De pup wordt naar verwachting op ....... aan koper in eigendom overgedragen, het exacte tijdstip zal in overleg tussen verkoper en koper worden geregeld. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen einddatum, dan wel een ander overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan verkoper.

Tot de bovengenoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.

Verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden aan koper ter hand stellen of – indien en voor zover deze nog niet in het bezit van verkoper zijn (zoals de stamboom en DNA profiel) – deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog persoonlijk aan koper ter hand stellen, dan wel aan hem/haar toezenden.

Koper verklaart de hond te kopen als huisdier.

Verkoper verklaart op grond van kwalificaties van de ouderdieren de hond voor dit doel geschikt te achten, maar voor het gebruik anders dan op grond van gezondheidseisen geen enkele garantie te kunnen geven. Verkoper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het niet behalen van dergelijke kwalificaties door de verkochte hond.

Koper verklaart voor het ondertekenen van deze overeenkomst de hierboven genoemde en omschreven hond terdege bekeken te hebben en vervolgens geconstateerd te hebben dat deze hond zich in een onberispelijke fysieke staat en conditie bevindt. Verkoper verklaart in overeenstemming hiermee de hond in een voortreffelijke staat aan de koper af te leveren. De hond wordt afgegeven met een gezondheidsverklaring, deugdelijk ontwormd en voorzien van de eerste enting. De koper dient echter binnen twee weken met de pup naar zijn/haar eigen dierenarts te gaan voor een eigen onafhankelijke gezondheidsverklaring en volgende entingen.

Mocht blijken dat de hond na veterinair onderzoek gebreken vertoont die de hond ongeschikt maken voor het gebruiksdoel zoals hierboven omschreven, dan is verkoper verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

Wanneer na aflevering van de pup verschil van mening zou ontstaan over de gezondheidstoestand van de hond, dan zal de dierenarts van verkoper hierover bindend uitsluitsel moeten geven.

Er worden geen reiskosten door de verkoper vergoed.

Eventuele medisch kosten die voortvloeien uit een geboortedefect dan wel       aangeboren afwijking die operabel blijkt worden vergoed door de verkoper met een maximum van de aanschafprijs van de pup. Of als de afwijking inoperabel blijkt of de pup binnen een jaar overlijdt als gevolg van een aangeboren afwijking, vast te stellen door de dierenarts van de verkoper, wordt er uit het eerstvolgend geboren nestje een nieuwe pup geleverd zonder verdere kosten voor de koper.

Koper verplicht zich de hierboven genoemde hond niet door te verkopen aan derden of op een andere wijze derden over de hond te laten beschikken (voor een periode van langer dan 4 maanden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. Mocht zich de situatie voordoen dat koper de hond niet meer in zijn/haar bezit wil of kan houden, dan zal hij/zij dit meedelen aan verkoper, zodat in overleg naar een geschikte oplossing gezocht kan worden.

Wanneer de pup om andere dan gezondheidsredenen van de pup, (vast te stellen door dierenarts van verkoper), aan de verkoper wordt aangeboden binnen een periode van vier (4) weken na het  afleveren van de pup door verkoper aan koper, dan is verkoper gerechtigd de dan geldende  pensionprijs van de aankoopsom van de pup af te trekken voor de periode dat de pup bij verkoper verblijft met een minimumbedrag van € 100. Ook eventuele entingen en ontwormingsmiddelen mogen van de verkoopprijs worden afgetrokken. Het bedrag dat bij nieuwe verkoop van de pup dan resteert, wordt aan de eerste koper terugbetaald.

Op beharing of de mate van behang word geen garantie gegeven.

Wanneer de pup na genoemde periode van vier weken aan verkoper wordt overgedragen, wordt er een afstandsverklaring opgemaakt en in principe geen restitutie meer verleend.                                                                                                     

 

  Aldus overeengekomen in tweevoud te Sint Philipsland,

 

        Datum:  _____/_____/2015

  KOPER:                                                 VERKOPER:

 

   ____________________                          ____________________ 

 

   1 exemplaar van de overeenkomst voor de koper

   1 exemplaar van de overeenkomst voor de verkoper

   *  doorhalen wat niet van toepassing is